piątek, 23 sierpnia 2013

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO



Jest to ostatnia wersja mego projektu planu rozwoju zawodowego:)
Tworzył się w mej głowie od wiosny, dziś dokonałam ostatnich poprawek, a w następnym tygodniu składam go mej Pani Dyrektor:) 
Podczas stażu chciałabym rozwinąć swoją działalność na polu Logorytmiki. 
Jako, że dzieci dziś u babć, planuje jeszcze dokończyć mój program, tak by pełna dokumentację złożyć Dyrekcji jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

Dodatkowo nacisk kładę na edukację dzieci a zwłaszcza rodziców w bliskiej mego sercu sprawie- zdrowego odżywiania i wpływu śmieciowego jedzenia na organizm ludzki, oraz niebezpieczną komercjalizację życia codziennego - od dziecięcej zabawy, poprzez wszystkie sfery życia dziecka i rodziny.

Zapraszam do lektury:)

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO





                                                                                                                                                                          


Imię i nazwisko: mgr Magda Zaremba
Placówka oświatowa: Przedszkole Samorządowe Nr 14
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2013 – 31.05.2015 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr XXXXXXXXXXXXXXXXXX

L.p.
Kierunki rozwoju
Zadania
Termin realizacji
Sposób
dokumentowania
1.
Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu przedszkola oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego

(ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli § 7. ust1. pkt1.)
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym


2. Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych





3.Prowadzenie grupowych zajęć logarytmicznych wg. Programu własnego „ W naszym przedszkolu pełno muzyki jest” mających na celu wspomaganie rozwoju mowy z jednoczesnym usprawnianiem aparatu artykulacyjnego, poprzez oddziaływanie na sferę słowną, ruchową i rytmiczno- muzyczną

4.Organizacja konkursu plastyczno- technicznego wewnątrz przedszkolnego pobudzającego rodziców do kreatywnego  spędzania wolnego czasu z dzieckiem
„W naszym domu  pełno muzyki jest”


5.Organizacja między przedszkolnego konkursu plastyczno- techniczno- muzycznego „Wyjątkowy instrument”

6. Współpraca z rodzicami
W okresie stażu



W okresie stażu






1 godzina tygodniowo







W okresie stażu






W okresie stażu



W okresie stażu

Potwierdzenie obecności w protokołach Rady Pedagogicznej

Potwierdzenie współorganizacji w postaci zdjęć, dyplomów, notatek na stronie internetowej przedszkola i w publikacjach internetowych

Zdjęcia, scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne, publikacje na blogu






Zdjęcia






Zdjęcia



Plan współpracy z rodzicami, zdjęcia, publikacje na stronie internetowej przedszkola i na blogu
2.
Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych

 (ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli § 7. ust 1. pkt 2. )
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnym
doskonaleniu- uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych

3. Udział w kursach, warsztatach metodycznych i  konferencjach

4. Powiększanie przedszkolnej biblioteczki metodyczno – przedmiotowej poprzez tworzenie referatów o tematyce związanej z pracą w przedszkolu, oraz pomocy dydaktycznych

5. Organizacja i tworzenie własnego warsztatu pracy

6. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez lekturę publikacji zwartej, periodyków
o tematyce pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej, a także informacji czerpanych z portali, serwisów edukacyjnych i innych publikacji internetowych
W okresie stażu






W okresie stażu


W okresie stażu





W okresie stażu


W okresie stażu


Potwierdzenie obecności w protokołach Rady Pedagogicznej
Własne notatki



Zaświadczenia, notatki własne


Referaty, scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne




Zbiór pomocy dydaktycznych,
publikacje na blogu

Notatki własne, publikacje na blogu

3.
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty. (ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli § 7. ust 1. pkt 3. )
1. Analiza dokumentacji.
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o systemie oświaty
- Obowiązujące Rozporządzenia MEN związane z pracą nauczyciela przedszkola

2. Udział w konferencjach i kursach związanych z prawem oświatowym

3. Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat.

4. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego poprzez studiowanie stron internetowych MEN
W okresie stażu








W okresie stażu


W okresie stażu



Systematycznie
Własne notatki
Zbiór przeanalizowanych dokumentów, publikacje na blogu dotyczące prawa oświatowego




Zaświadczenia


Potwierdzenie obecności
Własne notatki


Własne notatki
4.
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania
i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności
i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu
(ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli § 7. ust 2. pkt 1. )
1. Współpraca z opiekunem stażu  
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza
- Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora - konsultacja, opracowanie konspektów zajęć  i ich analiza.


2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania


3.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty metodyczne), oraz samodoskonalenie

4.Udział w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych.


5. Zajęcia otwarte dla rodziców
- Opracowanie pomocy dydaktycznych



6. Publikowanie własnych prac
- założenie i prowadzenie własnego bloga internetowego o charakterze dydaktyczno- edukacyjnym
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie
- Publikacja scenariuszy zajęć i własnych pomocy dydaktycznych na portalach, serwisach,  forach, blogach i stronach www o tematyce edukacyjnej

7.Uczestnictwo w zajęciach otwartych prowadzonych przez  nauczycieli ze  stażem pedagogicznym, rozmowy, konsultacje

8.Gromadzenie pomocy dydaktycznych

9. Prowadzenie strony internetowej przedszkola zawierającej dokumentację działań wychowawczo- edukacyjnych
Systematycznie

2 razy w roku szkolnym
2 razy w roku szkolnym

Według harmonogramu hospitacji


Systematycznie





Cały okres stażu



Cały okres stażu



Jeden raz w roku




Cały okres stażu










Cały okres stażu




Cały okres stażu

Cały okres stażu


Kontrakt

Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć


Scenariusze zajęć




Scenariusze zajęć
Potwierdzenie przeprowadzenia zajęcia aktywizującą metodą nauczania, publikacje na blogu

Zaświadczenia o odbytych kursach, warsztatach, notatki własne, publikacje na blogu

Tematy Szkoleniowych Rad Pedagogicznych, notatki własne, publikacje na blogu

Lista obecności rodziców, scenariusze zajęć
Wykonane pomoce dydaktyczne, notatki na blogu

Blog : www.warsztatprzedszkolanki.blogpost.com , adresy własnych publikacji internetowych






Własne notatki




Wykaz pomocy

Strona internetowa Przedszkola
5.
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych wychowanków, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli § 7. ust 2. pkt 2. )
1. Współorganizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: wyjścia do parku, na cmentarz, do kina, straży pożarnej, biblioteki, apteki, muzeum.

2.Diagnozowanie środowiska rodzinnego wychowanków – rozmowy, ankiety




3.Współpraca z Klubem Kultury „Eureka”:
-udział w konkursach i spotkaniach z ciekawymi osobowościami

4. Współpraca z Biblioteką Barwną
- udział w zajęciach bibliotecznych, konkursach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi

4.Współpraca z policją:
-spotkanie z policjantem na temat bezpieczeństwa i zasad ruchu drogowego


5.Spotkanie z rodzicami na temat współczesnych  zagrożeń cywilizacyjnych
-„Komercjalizacja zabawy”
-„Dziecko i komputer”
-„Dziecko i TV”
-„Dziecko u świecie śmieciowego jedzenia”
(pedagogizacja rodziców)


6.Ochrona przed zagrożeniami cywilizacyjnymi i naturalnymi
-spotkanie ze strażakiem
-zapoznanie dzieci z sygnałami alarmowymi
-bezpieczne korzystanie z urządzeń technicznych powszechnego użytku
- edukowanie dzieci i rodziców w temacie zdrowego odżywiania i eliminacji tzw. „śmieciowego jedzenia”
Cały okres stażu




Cały okres stażu





Cały okres stażu




Cały okres stażu


Cały okres stażu

Cały okres stażu




Cały okres stażu




Wpisy do ewidencji wyjść
Karty wycieczek, publikacje na blogu


Potwierdzenia współpracy
Wzory ankiet, wykaz kontaktów indywidualnych z rodzicami wnioski z przeprowadzonej diagnozy

Zdjęcia, dyplomy, publikacje na blogu i stronie internetowej przedszkola


Zdjęcia, publikacje na blogu i stronie internetowej przedszkola



Zdjęcia, publikacje na blogu i stronie internetowej przedszkola
Ankiety, referaty, publikacje na blogu i stronie internetowej przedszkola



Prace plastyczne dzieci, zdjęcia, publikacje na gazetce ściennej, publikacje na blogu, stronie internetowej przedszkola i w biuletynie przedszkolnym
7.
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli § 7. ust 2. pkt 3. )
1.  Opracowanie i wykonywanie środków dydaktycznych  w tym projektowanie, wykonanie i używanie prezentacji multimedialnych, oraz prostych programów komputerowych w pracy dydaktyczno- wychowawczej, stworzonych przy użyciu zasobów internetowych i za pomocą różnorodnych programów komputerowych

2. Opracowanie dokumentów, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych, przy użyciu zasobów internetowych

3. Wykorzystanie w pracy dydaktyczno- wychowawczej komputerowych programów edukacyjnych, edukacyjnych portali i serwisów internetowych dla dzieci

4. Oddziaływanie na środowisko zinformatyzowanych rodziców i nauczycieli poprzez komunikację społeczną za pośrednictwem mediów informacyjnych, a także tworzenie i wykorzystywanie komunikatów medialnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej

5. Zaprojektowanie, wykonanie i prowadzenie bloga internetowego zawierającego dokumentację wykorzystywania w codziennej pracy technologii informacyjno- komunikacyjnej, oraz wspomagającego analizę i rozbudowę mego warsztatu pracy, oraz oceniania skuteczności
i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu

Cały okres stażu









Systematycznie



Cały okres stażu





Cały okres stażu








Cały okres stażu

Opracowane materiały
Publikacje na blogu i stronie internetowej przedszkola







Opracowane materiały



Scenariusze zajęć, zdjęcia


Opracowane materiały


Opracowane materiały, linki do publikacji i zapisu komunikacji ze środowiskiem lokalnym za pośrednictwem TI




Blog :
www.warsztatprzedszkolanki.blogspot.com
8.
Znajomość i umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej w zakresie realizowanym przez nauczyciela przedszkola
 (ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli § 7. ust 2. pkt 4. )
1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego

2. Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin, wykorzystywanie zasobów internetowych do poszerzania wiedzy i budowania warsztatu pracy
Systematycznie




Systematycznie

Zaświadczenia z kursów




Spis bibliograficzny, notatki i recenzje
9.
Znajomość i umiejętność posługiwania się  przepisami dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej w zakresie funkcjonowania przedszkola
 (ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli § 7. ust 2. pkt 5. )
1. Udział w konferencjach i kursach związanych z prawem oświatowym

2. Poznanie rozporządzeń i ustaw związanych z oświatą.

3. Śledzenie nowelizacji aktów prawnych.
W okresie stażu


W okresie stażu


Systematycznie
Zaświadczenie


Notatki własne


Notatki własne


Plan sporządziła: mgr Magda Zaremba


                                                                
Zatwierdzam do realizacji :


…………………………       

                                                                       …..…………………………………………..


data i podpis
Dyrektora                                                                                                                                                                                                            podpis nauczyciela


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Twój komentarz czeka na zmoderowanie